2013, ഏപ്രിൽ 30, ചൊവ്വാഴ്ച

ദൂരം


എന്തു ദൂരം അങ്ങകലേക്കിനി
എത്ര കാതം
എത്ര കാലം അങ്ങകലേക്കിനി
ഏതു ലക്ഷ്യം

നിലാവും കിനാവും പോയ്‌ -
പ്പോയ വസന്തവും
നിറം പോയ ജീവിത യാത്രയിൽ
പിടയുന്ന സ്വപ്നവും
അലയുന്ന മനസ്സുമായ്  ഓരോ  രാവും
ഓരോ  പകലും
മങ്ങുന്നു മായുന്നു എന്നിൽ നിന്നും

എന്തു ദൂരം അങ്ങകലേക്കിനി
എത്ര കാതം
എത്ര കാലം അങ്ങകലേക്കിനി
ഏതു ലക്ഷ്യം

ഈ വഴിത്താരയിൽ കല്ലുകൾ
മുള്ളുകളെത്ര
തടസ്സങ്ങളെത്ര ലക്ഷ്യമില്ലാതുള്ള
യാത്രയിൽ ഉടനീളം
ഇനിയെത്ര നേട്ടങ്ങൾ കോട്ടങ്ങൾ
പലതായി തേടി വരുന്ന നേരം എല്ലാം
മറയുന്നതറിയുന്നു  എന്നിൽ നിന്നും... 

എന്തു ദൂരം അങ്ങകലേക്കിനി
എത്ര കാതം
എത്ര കാലം അങ്ങകലേക്കിനി
ഏതു ലക്ഷ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ