2013, മാർച്ച് 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

ഓർമ്മഓർമ്മകളെന്നുമെൻ  നിറയുന്ന മനസ്സിലെ
ഗദ്ഗദ  പൂക്കളായ്‌  മാറിടുമ്പോൾ
നിനവാകുമെന്നുമെൻ  സ്വപ്നപദങ്ങളിൽ
കൊഴിയുന്ന പൂക്കളാൽ മാറുമെന്നും
കനവാകുമോ നീ  എന്നുമെന്നെങ്കിലും
 മനസ്സിനു  സാന്ത്വനമേകുവനായ്
ഏതോ മുൻജന്മ സുകൃതമായ്
കുളിരാകുമോ  നീ ഇനിയെന്നെങ്കിലും
വസന്തങ്ങളും  ഗ്രീഷ്മ ശരത്  കാലവും
ഒന്നുമൊന്നും  ഞാനിന്നറിയുന്നില്ല 
നീലകുറിഞ്ഞിപോൽ  പൂക്കുമെന്നെങ്കിലും
മനസ്സിലെ ചിന്തകൾ ആർദ്രമായ്
വിദൂരമാം  വഴിത്താരകളിൽ
പൂക്കുമെന്നൊ  എൻടെ സ്വപ്നങ്ങളും
വിരഹ വേദനയും ......


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: