2013, മാർച്ച് 29, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കണ്ണുനീർനിലാവലിഞ്ഞ  രാവിൽ
നിണമൊഴുകുമെൻ കണ്ണിൽ
വിടപറയുകയാണെല്ലാം
അലകടലുപോലെൻ ഉള്ളം
തിരയടിച്ചുലയുന്നു എന്നും

ഇനിയുമീ ഇടവഴികളിൽ
അലയുകയാണെന്നിൽ  നിന്നും
ഓരങ്ങളിൽ നിന്നും  ഓളങ്ങളായ്
എന്നും യാത്ര ചൊല്ലിപ്പോകുന്നു

മേഘ ശകലം ഇരുൾ മൂടും 
പിന്നെ ചന്ദ്രനുദിക്കേണം
എന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ
നിറതിങ്കളായ്  നിലവുദിച്ചെങ്കിൽ .

നിലാവലിഞ്ഞ  രാവിൽ
നിണമൊഴുകുമെൻ കണ്ണിൽ
വിടപറയുകയാണെല്ലാം
എന്നും എന്റെ അകതാരിൽ . 

1 അഭിപ്രായം: